Výzkum

Přístrojové vybavení

Mikroskopické pracoviště

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách.

Rezervační systém IF

Roboti

V Ústavu jsou tři automatizované systémy pro zpracování rostlinných vzorků, které umožňují provádět práci podstatně přesněji a efektivněji.

Hmotnostní spektrometr

napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS).

Projekty

Počet grantů/projektů: 101

Náš výzkum

   

Hlavními oblastmi výzkumu v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie.

Z genetických témat se ústav věnuje strukturní a funkční genomice, indukované mutagenezi a reparaci DNA nebo molekulární genetice pylu.