Komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje UEB

Komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Hlavním cílem předkládaného projektu je komercializace výsledků výzkumu a vývoje v ÚEB a jejich využití pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. Realizace projektu umožní ve větší míře komercializovat perspektivní výsledky výzkumných a vývojových aktivit, které vytvořila, a které jsou plně ve vlastnictví žadatele projektu. Specifickými cíli  projektu je a) ověřit proveditelnost identifikovaných prakticky využitelných výsledků VaV žadatelem b) dotáhnout vybrané produkty do finálního stádia a připravit komercializaci.

Cílovou skupinou je městská samospráva hlavního města Prahy, která se potýká s problémy při řešení problémů spojených s likvidací srážkových vod a možnostmi zlepšení ovzduší novou výsadbou.

Obsahem projektu je realizace Aktivit Proof of concept, přičemž všechny budou realizovány ve fázi
1) proveditelnosti a ty, které budou úspěšné podle předem stanovených kritérií budou pokračovat ve fázi
2) komercionalizaci.  

Všechny navržené aktivity Proof of concept vycházejí z potřeb městské samosprávy (dosud MČ Praha Suchdol a Satalice) a předběžného zájmu komerčního subjektu. Konkrétně se jedná o tyto aktivity Proof of concept - Ekonomické využití rostlin v procesu akvaponie, Využití rostlin pro čistění odpadních vod z bodových zdrojů, Využití rostlin pro dekontaminaci ovzduší, Dekontaminace srážkových vod v městských aglomeracích a jejich recyklace, Snížení eutrofizace odpadních vod čištěním pomocí rostlin.  V  projektu bude tedy realizováno 5 ověřených aktivit.

Odkazy na ESI Fondy:
        Dotace EU
        Peníze pro Prahu