Seznam grantů a projektů

Metody snižujı́cı́ rizika cirkulace veterinárnı́ch léčiv v životnı́m prostředí
All roads lead to ROS: spatio-temporal regulation of pollen NADPH oxidases (Czech Science Foundation - GAČR project GA
FASS/TON2 functions in moss cell morphogenesis and phylogenetic insights into the TTP complex evolution
4D plate - Spatiotemporal dynamics of cell plate development
The plasticity of protein-lipid interfaces in plant membranes perceived through evolutionary lenses
2020-2021 Cycle of phosphorous in alternative systems of wastewater treatment plants (Koloběh fosforu v alternativních systémech čistění odpadních vod)
2020 The effect of plants on the efficiency of small constructed wetlands - vertical systems (Vliv rostlin na účinnost malých kořenových čistíren - vertikální systémy)
Large RI Project LM2018129 Czech-BioImaging
Role of diacylglycerol-kinases in the plant unfolded protein response
Support for the process of commercializing the results of research and development at the Institute of Experimental botany AS CR, v.v.i.
Physiological, biochemical, molecular and phylogenic characterization of metabolic pathways and mechanisms of cytokinin down-regulation in plants
Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
Diamanty v prachu. Genetické základy květní indukce u zástupců rodu Chenopodium s kontrastní odpovědí na fotoperiodu.
Evoluce diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg. Společná anebo paralelní evoluce severoamerických a euroasijských druhů?
Good-Cop/Bad-Cop: Distinct roles of anionic phospholipids in plant endocytosis
SIGNALS - The role of anionic phospholipids in the regulation of endocytosis in tip-growing plant cells
2018-2019 The effect of plants on the efficiency of small constructed wetlands (Vliv rostlin na účinnost malých kořenových čistíren)
Centre for Experimental Plant Biology
Biosyntéza a signalizace u giberelinů - identifikace nových cílů pro regulaci růstu rostlin
Control of plant exocyst function by protein phosphorylation in root hairs and pollen tubes - role of unconventional exocyst complex subunits EXO70C
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování
Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů
Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR
A new insight into the role of phospholipase in leaf senescence
Environmental impact of noble metal nanoparticles
Multifaceted analysis of diacylglycerol kinase family in plants
Phospholipid metabolizing enzymes as new components of salicylic acid signalling pathway
Inactivation of cytokinin-type phytohormones via N- and O-glucosylation – phylogeny and significance in evolution of hormonal homeostatic mechanisms
Tower of Babel: Mitochondrial-nuclear interactions in the gynodioecious species Silene vulgaris investigated with transcriptomics.