Seznam grantů a projektů

Transkriptom mutanta exo70A1 a buněčné funkce EXO70A1, předpokládané podjednotky exocystu
Genomics for Triticeae Improvement
Zelené technologie pro ochranu ovzduší
Efektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí
Biotechnologická produkce a vyhodnocení biologické aktivity Vaccinium bracteatum
Construction of BAC DNA libraries specific for chromosome 4AL, and positional cloning of gene for adult plant resistance to powdery mildew in wheat
Construction of physical maps of the D genome of wheat using the chromosome-based strategy
Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné
Signalling pathways in defence response of rape seed against serious pathogens
Transkriptom mutanta exo70A1 a buněčné funkce EXO70A1, podjednotky komplexu exocyst, u Arabidopsis thaliana
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů v kontrolních a transgenních rostlinách tabáku.
Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého.
Využití biotechnologických postupů pro zvýšení odolnosti řepky proti fomové hnilobě
Development and use of a DArT chip for breeding new cultivars of xFestulolium
Variabilita viru svinutky bramboru PLRV, zvýšení spolehlivosti jeho detekce a uplatnění transgenoze v rezistentním šlechtění
Melatonin jako nový antioxidant a vychytávač radikálů: hladiny melatoninu v bobulovinách
Alternativní dráhy regulující intra- a extracelulární koncentrace a aktivity isoprenoidních cytokininů v rostlinách
Aplikace metabolomiky na sledování indukované produkce sekundárních metabolitů rostlin
Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů
Biostimulátory a induktory rezistence biologického původu u obilovin a olejnin
Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing (COMICS)
Creation of resources for wheat genomics and map-based cloning of resistance genes from chromosome 7D
Cytogenetic mapping of genome of meadow fescue (Festuca pratensis Huds.)
Molecular organization and evolution of the 45S rDNA locus in banana (Musa spp.)
Úloha genové rodiny AUX/LAX při přenosu auxinu do rostlinné buňky.
Úloha Ran GTPáz v nukleaci mikrotubulů a organizaci mitotického vřeténka v acentrozomálních buňkách vyšších rostlin
Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha: proč kříženci reagují odlišně než rodiče?
Targeted gene integration in plants: Vectors, mechanisms and applications for protein production (TAGIP)
Supramolecular materials based on natural phytosterols for potential application in biology and medicine
Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí