Pravidla používání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR

 

Určeno: uživatelům počítačové sítě na všech pracovištích ÚEB

 

 

 

1. Vymezení pojmů:

 

1. Výpočetní technikou (VT)připojenou k počítačové síti se rozumí veškerá uživatelská zařízení sítě: stolní a přenosné počítače, tiskárny, skenery, a další zařízení zapojená do počítačové sítě.

 

2. Počítačovou sítí ÚEB se rozumí všechny technické a programové prostředky sloužící k propojení v areálech ÚEB i mezi těmito areály vzájemně.

 

3. Uživatelem se rozumí každý pracovník, který je oprávněn k využívání VT. Oprávnění udělují podle pracovních potřeb odpovědní pracovníci nebo příslušné organizační složky Ústavu v souladu s interními i obecně platnými předpisy.

 

2. Základní ustanovení

 

1. Každé zařízení VT musí mít stanoveného pracovníka odpovědného za provoz a dodržování těchto „Pravidel využívání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR“

 

2. VT slouží uživatelům k plnění pracovních povinností

 

3. Používání VT jinými subjekty a pro jiné účely, než je uvedeno v předcházejícím bodě je možno jen se souhlasem uživatele, který je za VT odpovědný

 

4. Uživatel nesmí připustit takové využívání VT, které by bylo v rozporu s interními předpisy ÚEB ani s obecně platnými předpisy

 

5. Počítačová síť ÚEB, ani žádná její část nesmí být využívána ke komerčním účelům.

 

6. Při využití soukromých prostředků VT (notebooků a jiných) zapojovaných do počítačové sítě na pracovištích ÚEB musí být dodržena všechna pravidla týkající se bezpečnosti sítě.

 

 

3. Práva uživatele

 

Každý zaměstnanec ÚEB má právo na:

- Připojení do počítačové sítě.

- Vytvoření poštovní schránky velikosti 200 MB s e-mailovou, adresou ve tvaru
     „příjmení(další identifikace)@ueb.cas.cz”.

- Využívání instalačních souborů v síťovém adresáři s:\instalace. Některé z nich však vyžadují vlastnictví licenčního oprávnění (čísla).

- Využívání datového odkládacího prostoru v síťovém adresáři p:\
o velikosti 4 GB.

 

 

4. Povinnosti uživatele

 

1. Uživatelé jsou povinni zabezpečit svůj počítač tak, aby byla minimalizována možnost jeho vnějšího napadení a zneužití.

 

2. Uživatelé jsou povinni udržovat operační systém v aktuálním stavu, hlavně z hlediska zabezpečení proti napadení viry a jinými škodlivými kódy. Zejména nesmí být počítač provozován bez antivirové ochrany. Vnášené soubory (přes diskety, kompaktní disky flash-disky, paměťové karty a jiná paměťová media), stejně jako soubory stahované po síti (včetně e-mailů) musí být otestovány na neškodnost.

 

3. Uživatelé jsou povinni znát a udržovat v tajnosti svá přístupová hesla. V případě jejich vyzrazení je změnit. Pravidelně je obměňovat také na výzvu správce sítě.

 

4. Uživatel není oprávněn nastavovat nebo měnit síťové parametry VT bez vědomí pracovníků správy sítě.

 

5. Uživatel je povinen při používání elektronické pošty dodržovat stejná etická pravidla jaká platí pro otevřenou listovní poštu.

 

6. K zásilkám elektronické pošty od neznámého nebo neověřitelného odesilatele je třeba se chovat s maximální obezřetností. Otevření takovéto zásilky uživatelem může umožnit vniknutí škodlivého kódu do počítače mimo kontrolu antivirového programu.

 

7. Uživateli není dovolen přístup k chráněným informacím, programům a datům jiných uživatelů.

 

8. Uživateli není dovoleno pořizovat nelegální kopie materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, nebo zpřístupnit takové materiály ostatním uživatelům nebo jiným osobám ke zkopírování.

 

9. Uživateli není dovoleno instalovat, kopírovat ani používat software (operační systém a uživatelské programy) který nebyl získán legálním způsobem.

 

10. Ve vlastním zájmu každého uživatele je zálohovat pravidelně svá data. K tomu může využít uživatelský datový prostor na serveru (adresář p:\ ), který je pravidelně zálohován, nebo jakékoliv jiné datové úložiště (flash-disk, CD/DVD).

 

5 Sankce za porušováním těchto pravidel

 

1. Porušování povinností uvedených v „Pravidlech využívání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR“ lze považovat za porušení základních povinností ve smyslu Zákoníku práce.

 

2. Opakované závažné porušování „Pravidel využívání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR“ může být postihnuto odnětím přístupu k počítačové síti.

 

6 Závěrečná ustanovení

 

Uvedená „Pravidla využívání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR“ jsou závazná pro všechny oprávněné uživatele VT a nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

 

Související technické detaily, aktuální úpravy a prováděcí poznámky jsou shrnuty v Dodatku k Pravidlům používání výpočetní techniky v ÚEB AV ČR.