Českou hlavu letos získá profesor Doležel

   

Nejvyšší vědecké vyznamenání v Česku – Národní cenu vlády Česká hlava – poprvé získá vědec od nás z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Je jím olomoucký rostlinný genetik profesor Jaroslav Doležel.

Ocenění převezme za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a k aplikaci získaných výsledků v praxi.

   

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., zásadně přispěl k rozvoji metody průtokové cytometrie a k jejímu celosvětovému uplatnění v různých oblastech biologie rostlin i ve šlechtění zemědělských plodin.

Založil nový obor genomiky, tedy analýzy kompletní dědičné informace organismů. Jde o takzvanou chromozomovou genomiku, která pomáhá při studiu struktury a evoluce dědičné informace rostlin i při mapování a izolaci důležitých genů.

Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi se podílí na úspěšném programu analýzy genetické informace banánovníku. V současnosti se zaměřuje na studium uspořádání DNA v trojrozměrném prostoru buněčného jádra a vlivu tohoto uspořádání na její funkci.

   

Jaroslav Doležel ve skleníku s obilninami. Foto Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.

   

„Velmi si této ceny vážím, považuji ji za ocenění svého celoživotního vědeckého úsilí,“ říká Jaroslav Doležel, který na olomouckém pracovišti našeho ústavu vede Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin. Působí také jako vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, jehož součástí je i jeho laboratoř.

V Olomouci se mu podařilo vybudovat úspěšný vědecký tým, který se ve svém oboru udržuje mezi světovou špičkou. Výsledky profesora Doležela mají dlouhodobý mezinárodní ohlas a i díky tomu patří k nejcitovanějším vědcům z České republiky. Jeho publikace byly dosud citovány více než 12 000× a jeho Hirschův index má hodnotu 52.

Za svou vědeckou práci získal roku 1999 cenu Učené společnosti ČR. V roce 2012 obdržel od Akademie věd ČR cenu „Praemium Academiae“, v roce 2013 mu Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice udělilo cenu „Leadership Award“ a v roce 2014 získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

   

Genetik Jaroslav Doležel se vždy snažil o praktické uplatnění získaných výsledků. I proto koncipoval v rámci Strategie AV 21, která je iniciativou Akademie věd ČR, velice úspěšný program Potraviny pro budoucnost. Od začátku je také jeho koordinátorem. Program se věnuje popularizaci vědeckých výsledků i vědecké činnosti vůbec a pomáhá urychlovat přenos objevů do praxe.

Profesor Doležel se rovněž zasadil o zřízení nové Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum v Olomouci. Jejím posláním je přímá spolupráce se šlechtiteli a pěstiteli plodin.

   

Profesor Jaroslav Doležel. Foto Mirek Bednařík.

   

Jaroslav Doležel absolvoval roku 1978 Vysokou školu zemědělskou v Brně a poté vědeckou aspiranturu na Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Olomouci. V roce 1997 byl jmenován vedoucím olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Je úspěšným vedoucím doktorských prací českých i zahraničních studentů. Kromě toho působí jako lektor na odborných kurzech pořádaných zahraničními univerzitami.

Vzdělávání odborníků z praxe patří rovněž k důležitým aktivitám České společnosti pro analytickou cytometrii, jejíž založení spolu s několika dalšími kolegy inicioval, byl jejím předsedou a nyní zastává funkci místopředsedy.

Pro vědce Doleželova formátu, který cítí odpovědnost za vědu a výzkum, je samozřejmostí působení v grantových agenturách v České republice i zahraničí, členství v radách ústavů Akademie věd ČR nebo v oborových radách doktorských studijních programů. Od roku 2004 je členem Učené společnosti České republiky a za zmínku jistě stojí i jeho opakované zvolení do Vědecké rady AV ČR.

   

Národní cena vlády Česká hlava se od roku 2006 uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Profesora Doležela na ni nominovala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Návrh rady pak schválila vláda ČR na svém zasedání 17. října 2018.

Slavnostní galavečer spojený s předáním tohoto ocenění i dalších cen soutěže Česká hlava se uskuteční 25. listopadu 2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Přenos z akce můžete sledovat na televizním programu ČT2 v neděli 25. 11. 2018 od 21:45 hodin.

   

Text: Radoslava Kvasničková, úpravy Jan Kolář