Extrakce a stanovení aktivity cytokinin N- a O-glukosyltransferas v rostlinných pletivech

Gaudinová, Alena; Vaňková, Radomíra; Dobrev, Petre; Motyka, Václav
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3]: 176-179, 2003

Keywords: cytokinin; glukosyltransferase(s); enzyme activity
Abstract: V práci je popsán postup extrakce, čištění a stanovení enzymové aktivity cytokinin N- a O-glucosyltransferas katalyzujících v rostlinných pletivech konjugaci cytokininů na glykosidy. Metoda je založena na měření konverse radioaktivně značených substrátových cytokininů (Z pro oba enzymy, BA a DHZ pouze pro cytokinin N-glukosyltransferasu) v testech in vitro. Aktivita obou enzymů se stanovuje po inkubaci částečně purifikovaného bílkovinného preparátu se značeným substrátem v přítomnosti UDPG (donor glukózy) a vyjadřuje se v procentech radioaktivity vzniklých produktů enzymové reakce (cytokinin N- nebo O-glukosidy) po jejich oddělení od nezreagovaného substrátového cytokininu pomocí HPLC nebo v přepočtu na 1 mg bílkovin detekovaných v hrubém extraktu. Zhodnoceny jsou výhody a nevýhody uvedeného postupu.
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Petre I. Dobrev, Alena Gaudinová, Václav Motyka, Radomíra Vaňková