Centrum experimentální biologie rostlin

Centrum experimentální biologie rostlin

Popis projektu

Název projektu: Centrum experimentální biologie rostlin
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738
Termín řešení projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023

Realizátor projektu: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Partneři projektu: Mendelova univerzita, Masarykova univerzita
Kontaktní osoba: RNDr. Radomíra Vanková, CSc.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy:  Excelentní výzkum
Číslo výzvy: 02_16_019

Realizační tým:

RNDr. Radomíra Vanková, CSc. – vedoucí projektu

Mgr. Jitka Kopková– Projektová manažerka

Anotace

Cílem projektu je rozšíření výzkumné kapacity žadatele a 2 partnerů v oblasti experimentální biologie rostlin. Náplní projektu je objasnit mechanismy, jimiž rostliny reagují na vlivy vnějšího prostředí, zahrnující jak abiotické, tak biotické stresy a jejich kombinace. Šíře přístupů (od buněčné úrovně až po vývoj plodů) a metodik (transkriptomika, proteomika, hormonomika, těkavé látky) umožní získat komplexní obraz dynamické odezvy rostlin na vnější prostředí.

Klíčové aktivity

KA1: Podpora výzkumu - centrum excelence

KA2: Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury

KA3: Rozvoj výzkumných týmů

KA4: Rozvoj internacionalizace

KA5: Řízení projektu

Monitorovací indikátory

  • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (FTE) 7
  • Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (FTE) – 176
  • Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce (účasti) 1
  • Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (publikace) 153
  • Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty (publikace) - 79
  • Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty - 3
  • Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence - 3

Projekt Centrum experimentální biologie rostlin je spolufinancován Evropskou unií

http://ovav.mendelu.cz/wcd/w-rek-ovav/op3v/logo_op-vvv_h_cz.jpg

Program setkání 16.-17.9.2020

Program setkání 24.-25.9.2020