Výzkum

Hlavními oblastmi výzkumu v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie.

genetických témat se ústav věnuje strukturní a funkční genomice, indukované mutagenezi a reparaci DNA nebo molekulární genetice pylu.

fyziologické problematiky se zabývá buněčnou biologií, hormonální a ekologickou kontrolou růstu i vývoje rostlin, mechanismy účinku růstových regulátorů, fyziologií rostlinných virů a patofyziologií rostlin.

   

Podrobnosti o výzkumném zaměření a výsledcích jednotlivých laboratoří najdete v anglické ročence, která shrnuje činnost ÚEB v letech 2018–2020.

Stručnější a populárněji napsaný přehled vědeckých témat, jimž se věnují laboratoře ústavu, přináší česká informační brožura vydaná v roce 2019.

Přístrojové vybavení

Mikroskopické pracoviště

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách.

Rezervační systém IF

Roboti

V Ústavu jsou tři automatizované systémy pro zpracování rostlinných vzorků, které umožňují provádět práci podstatně přesněji a efektivněji.

Hmotnostní spektrometr

napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS).