Laboratoř reprodukce rostlin

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Helena Štorchová
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 313, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
storchovaatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 828

Témata výzkumu

Zabýváme se zejména molekulárními základy kvetení u rodu Chenopodium a cytoplazmatickou pylovou sterilitou u Silene vulgaris. Oba tyto rostlinné modely patří do stejného řádu - Caryophyllales. Studium rostlinné reprodukce a molelulární evoluce rostlin navázalo na předchozí výzkum genetické diverzity středoevropských planých rostlin.

  1. Rod Chenopodium (merlík) zahrnuje dlouhodenní i krátkodenní druhy. Mezi krátkodenní druhy patří Chenopodium rubrum, tradiční modelová rostlina sloužící k výzkumu kvetení již více než třicet let. C. rubrum může být fotoperiodicky indukováno ke kvetení již ve stádiu semenáčku ve stáří pěti dnů. Abychom objasnili tento zajímavý jev, identifikovali jsme merlíkové homology genů CONSTANS a Flowering locus T, které plní klíčové úlohy během fotoperiodické indukce kvetení u Arabidopsis thaliana. V současnosti studujeme jejich expresi v průběhu indukce kvetení u semenáčků merlíku a u starších rostlin s pravými listy.
    Během analýzy intronů genů FT jsme zjistili, že tyto sekvence nesou fylogenetickou informaci použitelnou při objasňování příbuzenských vztahů v rámci rodu Chenopodium.

  2. Druhým projektem je výzkum cytoplazmatické pylové sterility u silenky obecné (Silene vulgaris). Studujeme rozdíly v transkripci mitochondriálních genů u přirozených populací tohoto druhu v Evropě a hledáme mitochondriální geny odpovědné za pylovou sterilitu.

  3. Spolupracujeme s Radomírou Vaňkovou při studiu funkce rostlinných hormonů cytokininů v průběhu stresu. Využíváme přitom zkušeností s kvantitatitivní RT PCR, získaných během studia kvetení.

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
odborný pracovník

postdoktorand

Publikace: 
Počet publikací: 63

2024

2023

2022

2021