Metody snižujı́cı́ rizika cirkulace veterinárnı́ch léčiv v životnı́m prostředí

Začátek: 
01.04.2023
Konec: 
31.12.2025
Kategorizace
Grantová agentura: 
TA ČR
Registrační číslo: 
SS06020173
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Radka Podlipná
Interní řešitel: 
řešitel