Nové biotechnologické produkty ÚEB AV ČR

loga

Projekt CZ.1.05/3.1.00/14.0327 „Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR“na podporu pre-seed aktivit získal dotaci z programu OP VaVpI.

Tento projekt je financován z prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR:
Na tyto činnosti budou v letech 2014 - 2015 použity prostředky ve výši 24 746 455,- Kč, 
z toho ze strukturálních fondů EU přes 21 mil. Kč a ze státního rozpočtu téměř 4 mil. Kč.

Popis projektu

Připravovaný projekt orientovaný do oblasti Molekulární biologie a biotechnologie sleduje možnosti urychleného zavádění nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době k dispozici v Ústavu experimentální botaniky AVČR. Činnost bude zaměřena zejména na dopracování a přípravu komercializace nové biotechnologických výsledků VaV. V přípravě tržních aktivit jde o všestranný průzkum uplatnitelnosti orientovaný na vyhodnocení výsledku se zaměřením na cílenou přípravu komercializace, tj. přípravu podmínek pro efektivní tržní uplatnění rozpracovaných výstupů předchozích velkých projektů, rozpracovaných formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů a odrůd, funkčních vzorků, metodik a nadějných technologií. Projekt je provázen mnoha aktivitami souvisejícími s budováním kapacit pro efektivní transfer technologií a vytváření mechanismů pro využití příjmů z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit na ÚEB. Zejména jde o vytvoření funkčního týmu pro zajišťování komercializace a s tím souvisejících aktivit. Získané znalosti a zkušenosti týmu při realizaci projektu budou významným přínosem pro další rozvoj infrastruktury pro transfer technologií na ÚEB. Projekt je tvořen individuálními aktivitami, které budou řešeny v relativní autonomnosti, přičemž se předpokládá, že vytvořený projektový realizační tým bude v součinnosti s vedením ÚEB napomáhat i v koncipování soustředěných komercializačních aktivit a prvků transferu technologií na základě specificky vytvořeného týmu. Projekt je jedním z významných inicializačních podnětů pro nastartování a oživení základních funkcí ÚEB ve vztahu k aplikovanému výzkumu a následné komercionalizaci a také na cílené získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků při utváření výzkumných týmů směrovaných na komercionalizaci .

CZ.1.05/3.1.00/14.0327 „Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR“ na podporu pre-seed aktivit získal dotaci z programu OP VaVpI

Projekt „Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR“ byl připraven na pracovištích Ústavu experimentální botaniky AV ČR, a to v Olomouci - Holici (LRR: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc) a ve Výzkumné stanici Střížovice u Liberce. Projekt bude mít dopad ve dvou krajích, a to olomouckém a libereckém. Tento projekt získal dotační podporu z programu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), která umožní technologické dopracování komerčně nadějných výsledků výzkumu a vývoje obou pracovišť a jejich přípravu k budoucí komercializaci. Závěrem roku 2013 MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento projekt.

Projektový realizační tým pro technologický transfer

V rámci projektu vznikl nový tým pro technologický transfer, který bude pomáhat s přípravou podkladu pro podání přihlášek vynálezu nebo průmyslových vzoru,  aktivně asistovat při oslovování externích subjektu a podílet se na přípravě plánu komercializace pro jednotlivé IA. Bude realizovat nabídku školení v oblasti komercializace VaV, ochrany IPR a networkingu, bude zajišťovat řídící a administrativní činnosti projektu, metodicky přispívat k zajištění komunikace mezi pracovníky IA a zástupci aplikační sféry a zprostředkuje k tomu potřebnou poradenskou činnost. Bude zajišťovat propagační materiály a cílené zveřejnění výsledku projektu.

Jednotlivé aktivity:

Cílená biologická terapeutika (antileukemika)

Aktivity vedoucí k realizaci ověření koncepce vychází z našich zkušeností vývoje nových generací protinádorových látek na bázi olomoucinu, které jsou dány předcházející komercionalizaci roskovitinu (Seliciclib), fytohormonálního preparátu s protinádorovými účinky. V průběhu posledních let jsme vyvinuli novou generaci velmi účinných derivátu s antileukemickými účinky a prozkoumali jsme jejich molekulárně-biologické vlastnosti. V rámci této aktivity bude provedeno ověření účinnosti vybraných 4 derivátu in vitro a in vivo, studium diferenční cytotoxicity pro normální a leukemické buňky, ale i farmakologických vlastností.

Nové fytohormonální přípravky pro rejuvenizaci pokožky

Aktivita vedoucí k realizaci ověření koncepce vychází z našich znalostí trhu, které jsou dány předcházející komercionalizací Pyratinu (www.pyratine.com), cytokininového preparátu zpomalujícího stárnutí kůže. V průběhu posledních 5 let jsme objevili řadu nových, velmi účinných derivátů cytokininů s „kosmetickými˝ účinky a prozkoumali jsme jejich biologické vlastnosti. V rámci této aktivity bude prováděno ověření účinnosti, netoxičnosti a mutagenicity 1-2 vybraných derivátů cytokininů vykazujících biologickou aktivitu vůči oxidativnímu vzplanutí a poškození lidských kožních fibroblastů a s tím související růžovkou kůže, podrážděnou kůží, tvorbou barevných skvrn a tvorbou stařeckých skvrn. Dále se budeme zabývat vývojem demonstračních a pokusných vzorků a dopracujeme technologii poloprovozní přípravy těchto látek.

Antirevmatika

V rámci výzkumných prací jsme objevili novou generaci sloučenin modulujících počet neutrofilů, které se klíčovým způsobem podílejí na vzniku revmatoidní artritidy. Předpokládáme jejich farmaceutické využití v klinické praxi. Proto budou v rámci ověření koncepce prováděny testy, které mají ověřit účinnost 2-3 vybraných, vysoce účinných derivátu in vitro a  in vivo, jejich netoxičnost a mutagenní bezpečnost.

Nové protizánětlivé látky přírodního původu

V rámci dlouhotrvajícího výzkumu protizánětlivých látek přírodního původu byla identifikována sloučenina, jejíž inhibiční vlastnosti převyšovaly inhibiční vlastnosti komerčního inhibitoru indomethacinu při inhibici COX-2 a poměr selektivity COX-1/COX-2 byl příznivější než u selektivního COX-2 inhibitoru NS-398. Výchozí látka byla také schopna inhibovat aktivitu 5-LOX se stejnou efektivitou jako zileuton - jediný dosud v humánní medicíně používaný inhibitor 5-LOX. Na základě modelování byla navržena analoga této látky s potenciálně lepšími účinky. V rámci ověření koncepce bude provedena příprava této látky a jejích (2 – 3) analogů v množství nezbytném pro provedení dalších in vivo a in vitro testu a pro ověření jejich bezpečnosti.

Nové deriváty paklitaxelu

V rámci dlouhodobého studia taxanu,  farmaceuticky významných látek, jsme v  průběhu posledních 5  let připravili  radu nových derivátu paklitaxelu. Testy in vitro  prokázali u některých z nich potenciál pro uplatnění jako chemoterapeutik se sníženými vedlejšími účinky při léčbě nádorových onemocnění a předpokládaným komerčním využitím. Pro realizaci takové možnosti je třeba doplnit současné znalosti na úroveň opodstatňující klinické testování a poskytující vhodným partnerům věrohodnou motivaci zájmu. Ve fázi ověření koncepce proto provedeme další ověření protinádorové aktivity vhodných derivátu paklitaxelu in vivo, především prověřením toxicity látek a stanovením jejich maximální tolerované dávky u myší a potkanů, stejně jako jejich distribuci v orgánech a nádorové tkáni.

Fytázový ječmen

V rámci projektu Výzkumného centra 1M06030 Genomika a proteomika ve šlechtění rostlin, dílčích cílů V002 a V012, řešeného od roku 2006 do roku 2011 byl vytvořen transgenní ječmen označený SCLW-GP-PHYA, který vykazuje několikanásobně zvýšenou aktivitu enzymu fytasy. V rámci realizace ověření koncepce budou získané linie a hybridní potomstvo testovány v uzavřeném prostředí a v programech polních pokusů. Ověřeny budou agronomické charakteristiky, stabilita genu phyA vykazující nadprodukci heterologního enzymu fytasy, umožňující zvýšenou využitelnost fosforu a kationtu vázaných ve fytátu v zrnu jarního ječmene. Součástí ověření účinku budou i krmné testy na zvířatech. V rámci aktivity budou vybírány linie s nejvyšší aktivitou fytasy, které budou využity v hybridizačním programu jarního ječmene. Ke komercializaci bude nabídnuto 5 nejvýkonnějších homozygotních linií.

Protilátky pro detekci a diagnostiku rostlinných virů

V návaznosti na výsledky našeho dlouhodobého výzkumu, orientovaného na expresi heterologních proteinů v rostlinách, jsme vyvinuli originální a efektivní systém přípravy rekombinantních antigenů. Ty jsou odvozeny z rostlinných virů, které jsou obtížně získatelné z přírodních zdrojů (nízká koncentrace v rostlinných pletivech, absence bylinného hostitele vhodného pro namnožení a následnou izolaci virového materiálu). Předpokládáme, že naše poznatky mohou být využity v diagnostice virových chorob zemědělských plodin, zejména brambor, jež má významný ekonomický impakt. Ve fázi ověření koncepce bude optimalizována technologie přípravy těchto antigenů v množstvích vhodných pro generování polyklonálních protilátek.

Nové odrůdy jabloně s polygenní rezistencí ke strupovitosti

Program šlechtění na stanici ÚEB AVČR ve Střížovicích u Turnova je zaměřen na rezistenci ke strupovitosti, nejzávažnější chorobě komerčně pěstovaných odrůd. V minulých letech byla k tomuto účelu využívána monogenní rezistence podmíněná genem Vf z planého druhu Malus floribunda. Nedávno byly na stanici nalezeny zdroje rezistence ke strupovitosti na polygenním základě, která poskytuje trvalou rezistenci na rozdíl od rezistence monogenní, která v přírodě nebývá stálá. V posledních letech se podařilo získat novo-šlechtění s oběma typy rezistence. Komerční uplatnění nových odrůd s takto posílenou rezistencí podstatně omezí používání chemických postřiků proti houbovým chorobám, nepříznivě ovlivňujících životní prostředí. Mimoto se u nových odrůd ze šlechtitelského programu ÚEB daří dále zlepšovat významné hospodářské vlastnosti. V rámci realizace ověření koncepce budou získaná novo-šlechtění testována současně v laboratorních a dříve zahájených polních zkouškách.

Nové růstové regulátory pro rostlinné biotechnologie

V průběhu posledních 5 let jsme objevili řadu nových, velmi účinných derivátu topolinu a stanovili jsme detailně jejich biologické vlastnosti. Ty ukázaly jejich potenciál pro in vitro množení dřevin, jenž převyšuje současně používané růstové regulátory v této oblasti biotechnologické praxe. Vycházíme-li z našich znalostí podmínek trhu a tržního uplatnění, připravujeme přípravnou fázi pro realizaci tržního potenciálu výzkumných výsledků v této oblasti. Vychází z předcházející komercionalizace využití našeho produktu meta-topolinu a jeho derivátů. V rámci ověření koncepce bude prováděno u 2-3 vybraných cytokininových derivátů ověření výsledku výzkumu testováním biologické aktivity in vitro, cytotoxické a mutagenní bezpečnosti, ale zejména jejich organogenní aktivity v poloprovozním měřítku na kulturách vybraných, komerčně významných druhů rostlin, zejména dřevin. Dále dopracujeme technologii přípravy těchto látek splňující požadavky kladené pro následnou komercializaci, včetně přenosu z laboratorního do poloprovozního měřítka.

Biotechnologická produkce ginsenosidů

Naše výsledky studia sekundárních metabolitů vyšších rostlin, zaměřené na zvládnutí biotechnologických otázek jejich produkce, nás vedou k předpokladu možného tržního využití. Jedná se  zejména o zavedení produkčního měřítka tkáňových kultur chráněných rostlin poskytujících žádané produkty s nutričním či farmaceutickým významem (např. Panax ginseng, žen-šen). Pro takovou možnost je třeba doplnit věcné poznatky a zahájit přípravu komercializační fáze. V rámci realizaci ověření koncepce bude prováděno u vybraných rostlinných druhů ověření možnosti „scale up“ biotechnologické kultivace vybraných rostlin a jejich metabolitů (např. Panax ginseng)  pro její převod z laboratorního měřítka do měřítka poloprovozního (z g na kg).

Další informace v tiskové zprávě.

Tisková zpráva o ukobčení projektu

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC, DSc. – miroslav.strnad"at"upol.cz