Rostlina na červen 2023: Prstnatec májový

Na přelomu května a června u nás kvetou různé druhy orchidejí. Tentokrát se podíváme za jedním vlhkomilným druhem, který jsme nafotili těsně za našimi hranicemi, a to v Krušných horách na německé straně…

Hovoříme o prstnatci májovém (Dactylorhiza majalis), který roste i u nás, zejména na podmáčených loukách. A právě jeho požadavky na vlhké louky se mu staly osudným, když hlavně za komunistického režimu byla vysoušena jím obývaná stanoviště pomocí meliorace. Dále jeho populacím nesvědčí zarůstání lokalit konkurenčně schopnějšími druhy, takže vhodnou ochranou jeho stanovišť není ani jejich ponechání ladem… Vhodný management příslušných luk zhrnující většinou sečení nebo pastvu je tak klíčovým předpokladem pro zachování populací prstnatce májového i dalších druhů našich orchidejí. Lokalita u německého Altenbergu je příkladem úspěšného návratu a znovurozšíření prstnatce májového. Ze skromné populace čítající několik desítek jedinců počátkem devadesátých let dvacátého století se dodnes stala lokalita dosahující desítek tisíc jedinců.

Celkový pohled na lokalitu.

Prstnatec májový při bližším pohledu.

Detail květů.