Stanovení aktivit rostlinných fosfolipas in situ s využitím fluorescenčně značených substrátů

Pejchar, Přemysl; Valentová, O.; Martinec, Jan
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3]: 227-234, 2003

Klíčová slova: phospholipid signalling pathway; BODIPY-phosphatidylcholine; high performance thin-layer chromatography
Abstrakt: Fosfolipidová signální dráha je jedním ze základních signálních mechanismů v živočišných i rostlinných buňkách. Klíčovými částmi fosfolipidové signální dráhy jsou fosfolipidy a fosfolipasy, které se dělí dle místa štěpení fosfolipidové molekuly na fosfolipasy A1, A2, C a D. Metoda stanovení fosfolipasových aktivit in situ je založena na inkorporaci fluorescenčně značeného substrátu (BODIPY-fosfatidylcholin) do buněk suspenzních kultur tabáku BY-2 a VBI-0. S výhodou byly použity tři různé typy fluorescenčně značených substrátů, lišících se umístněním fluorescenční značky v molekule fosfolipidu, čímž se docílí rozpoznání všech hlavních produktů reakcí katalyzovaných fosfolipasami. Po ošetření účinnými látkami jsou produkty reakcí extrahovány do organické fáze, analyzovány tenkovrstevnou chromatografií a kvantifikovány.
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jan Martinec, Přemysl Pejchar