Seznam grantů a projektů

Exocyst, poutací komplex sekretorických váčků, v polarizaci transportu auxinu
Exploration of grapevine diversity in production of health promoting compounds
Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres
Genome interactions in interspecific hybrids xFestulolium
Hunters or gardeners? Probing plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia from a transcriptomic perspective
Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence
Plants and nanoparticles – Friends or Foes?
Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů
Study and utilization of plant metabolisms for organic xenobiotics degradation
Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system
2010-12 Supramolekulární systémy v chemické biologii
Biorefineries as a source of "green chemicals"
Charakterizace vybraných příslušníků nových skupin rostlinných forminů - třídy II a třídy III.
Chromatin Ragulation of Phaseolin Transcription
Faktory určující hostitelskou specificitu potenciálních biokontrolních agentů
Fine Mapping and Candidate Gene Analysis of the Flowering Time Gene on Wheat
Halofytes for phytoremediation
Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku
Physical map of the wheat chromosome 4AL and positional cloning of a gene for yield
2009-11 Monitoring of chlorine in the forest ecosystem – its cycling and effects
2019-11 Emise těkavých chlorovaných uhlovodíků v ekosystému jehličnatého lesa (Emissions of volatile chlorinated hydrocarbons in coniferous forest ecosystem)
Analýza genů, které určují cytoplazmatickou pylovou sterilitu u silenky obecné
Aurora kinases and their role in cell division of acentrosomal plant cells
Biologicky bezpečný expresní systém založený na rostlinných virech pro transientní expresi papillomavirových onkoproteinů a vývoj terapeutické vakcíny
Chracterisation of NADPH oxidase from tobacco pollen and its role in regulation of polar cell expansion
Comparative genome analysis in banana (Musa spp.) using 454 sequencing
Deracemization of unnatural amino acids by enzymes and their application in designing supramolecular dendritic structures
Development of biospecific ligands for affinity chromatography of cytokinin related proteins.
Dynamika mitochondriálního genomu a polymorfismus transkripčních profilů u Silene vulgaris
Fotoinhibice a oxidativní stres v průběhu aklimatizace in vitro pěstovaných rostlin